Проект рішення Про Порядок відчуження майна, що перебуває в комунальній власності Вишнопільської територіальної громади

                                                                                                                          ПРОЕКТ

                                ВИШНОПІЛЬСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 ____ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

   ________ 2017 року                 с.Вишнопіль                         №____

 

Про Порядок  відчуження  майна,

що перебуває в  комунальній

власності Вишнопільської  територіальної громади  

 

     Відповідно до статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, положень Господарського  та Цивільного кодексів України, законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», «Про оренду державного та комунального майна»,  „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” з урахуванням „Порядку відчуження об’єктів державної власності” затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів України  від 06.06.07 р. № 803, з метою впорядкування умов відчудження майна, яке перебуває у  комунальній   власності територіальної громади  , сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.                 Затвердити Порядок  відчуження  майна, що перебуває в  комунальній власності Вишнопільської  територіальної громади         ( додається).

2.                 Взяти до відома, що дане рішення  набирає чинності з моменту його оприлюднення.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від _____№____ « Про  Положення про впорядкування умов       відчуження  майна, що перебуває в  комунальній      власності територіальної громади». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію ради з питань вланування  бюджету і фінансів

 

 

 

Сільський голова                                                                  Т.Гудзенко

 

 

 

 

 

     

 

                                                                                      Затверджено

                                                                                      рішенням ради

                                                                                      ____________2017 року

 

 

                                               Порядок

 

відчуження майна, що перебуває в комунальній власності Вишнопільської   територіальної громади

 

 

     Даний Порядок про впорядкування умов відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади  (далі - Порядок) розроблено відповідно до Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про керування об'єктами державної власності", "Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності", "Про оренду державного і комунального майна", «Про товарну біржу», Постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року №803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності", Постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007року №1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності" , інших нормативно-правових актів України.

 

1. Загальні положення

 

1.1 Порядок визначає порядок відчуження шляхом продажу, обміну і дарування, в тому числі шляхом пожертви  комунального майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади .

 

1.2 Дія цього Порядку  поширюється на майно, що віднесено до основних фондів і знаходиться на балансах установ, організацій та перебуває у комунальній власності територіальної громади,    на праві повного господарського володіння чи оперативного управління у інших суб'єктів  на умовах  безстрокового безплатного користування чи в оренді (далі - суб'єкти господарювання).

 

1.3 Випадки відчуження нерухомого майна комунальної власності, порядок, спосіб і умови його відчуження визначаються  винятково   сільською  радою у формі свого рішення.

 

 

 

 

 

 

1.4 Дія даного  Порядку  не поширюється на:

 

 - майно, порядок відчуження якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, військове майно, об'єкти цивільної оборони, державний матеріальний резерв і т.п.);

 

 - відчуження цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їхніх структурних підрозділів;

 

 - відчуження індивідуально визначеного майна, що у встановленому порядку включено в переліки об'єктів, що підлягають приватизації відповідно до законодавства України з питань приватизації;

 

 - відчуження майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження чи заборона на його відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту і т.п.).

 

1.5. Приведені нижче терміни в цьому Порядку  вживаються в наступному значенні:

 

комунальне майно - матеріальні активи виробничого і невиробничого призначення, у т.ч. машини, устаткування, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що, відповідно до чинного законодавства, віднесені до основних фондів (засобів) і належать територіальній громаді ;

 

відчуження майна - передача права власності на комунальне майно, що знаходиться на балансі юридичних осіб - суб'єктів права комунальної власності, іншим юридичним чи фізичним особам шляхом його продажу за кошти, списання, обміну і дарування, в тому числі шляхом пожертви;

 

незалежна оцінка - визначення вартості майна суб'єктом оцінної діяльності - суб'єктом господарювання за договором із замовником;

 

суб'єкт оцінної діяльності - суб'єкти, визначені статтею 5 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав і професійно-оцінної діяльності в Україні";

 

звіт про оцінку майна - документ, що містить висновок про вартість майна і підтверджує виконані процедури по оцінці майна;

      Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених відповідними нормативно - правовими актами, що регулюють питання управління державним майном, його оцінки і бухгалтерського обліку.

 

 

 

2. Відчуження комунального майна шляхом продажу

 

2.1. Відчуження комунального майна, за винятком нерухомого, проводиться безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого знаходиться таке майно, тільки після одержання на це дозволу у формі рішення сільської ради.

     Відчуження  нерухомого майна, що є комунальною власністю і перебуває на балансі сільської ради , здійснюється виключно на підставі рішення сільської ради.

 

2.2. Відчуження суб'єктом господарювання комунального майна, щодо якого прийняте рішення про приватизацію, забороняється.

 

2.3. Відчуження комунального майна, переданого в оренду в складі цілісного майнового комплексу, забороняється.

 

2.4. Відчуження комунального майна, переданого в оренду у виді окремого індивідуально визначеного майна, здійснюється з ініціативи суб'єкта господарювання - орендодавця комунального майна.

 

2.5. Відчуження комунального майна, що знаходиться в користуванні (на балансі) у суб'єкта господарювання не комунальної форми власності, цим суб'єктам господарювання забороняється без рішення власника майна – сільської  ради.

 

2.6. Для розгляду питання про відчуження комунального майна до сільської ради надаються:

 

-  звернення суб'єкта господарювання або рішення постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів;

- техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна і напрямків використання засобів, які передбачається одержати в результаті відчуження, з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу;

- акт інвентаризації майна комунальної власності, що підлягає відчуженню ;

-акт технічного стану майна, складений на дату оцінки;

- дані про наявність обтяжень чи обмежень по розпорядженню майном, що пропонується до відчуження (у випадку їхньої наявності) ;

-звіт про незалежну оцінку вартості майна, пропонованого до відчуження;

 

2.7. Дозвіл про продаж комунального майна  чи відмова надається у формі рішення сільської  ради.

 

2.8. Відмова про відчуження комунального майна приймається у випадку, коли:

 

     - комунальне майно не підлягає відчуженню відповідно до цього Порядку;

 

   - суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені Порядком, чи не надав їх у встановлений цим Порядком  термін, а також за наявності в документах протиріч;

 

    -техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідні економічні чи технічні розрахунки, що підтверджують необхідність відчуження майна ;

  - комунальне майно не підлягає відчуженню за іншими підставами, установленим чинним законодавством.

 

2.10. Для розгляду питання про відчуження комунального майна, що входить до складу об'єкта оренди необхідно мати :

 

-аудиторський висновок щодо суми здійснених орендарем невіддільних поліпшень майна, пропонованого до відчуження (у випадку їхньої наявності);

 

-копія договору оренди комунального майна.

 

2.11.Початкова ціна продажу комунального майна визначається на підставі незалежної експертної оцінки. Незалежна оцінка майна, що підлягає відчуженню, проводиться у відповідності з нормативно-правовими актами і національними стандартами оцінки, що діють на момент її проведення суб'єктами оцінної діяльності.

 

2.12. Після проведення незалежної оцінки забороняється здійснювати дії щодо об'єкта відчуження, що можуть привести до зміни його вартості.

 

2.13. Термін дії Звіту про незалежну оцінку не перевищує 6 місяців від дати оцінки.

 

2.14 Якщо майно, на яке наданий дозвіл на відчуження, не реалізовано, а термін дії Звіту про незалежну оцінку минув, то необхідно виконати актуалізацію (уточнення) Звіту про незалежну оцінку вартості об'єкта відчуження на нову дату .

 

2.15. Відчуження комунального майна шляхом його продажу здійснюється винятково на конкурентних основах - через біржі, на аукціонах, за конкурсними умовами.

 

Протягом 20-ти робочих днів від дня одержання рішення про відчуження майна шляхом продажу (при здійсненні продажу через біржі, на аукціоні) забезпечується  укладання  договору з юридичною особою.

 

2.16. Порядок продажу комунального майна на біржі визначений відповідно до Закону України "Про товарну біржу".

 

2.17. У випадку, коли комунальне майно не продане на товарній біржі протягом 30-ти календарних днів з моменту його виставляння на біржові торги, початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш як на 30 відсотків за узгодженням з сільською радою.

 

2.18.  Продаж орендованого комунального майна, крім нерухомого, здійснюється відповідно до норм цього Порядку.

 

Усі зміни і доповнення до договорів оренди, пов’язані з відчуженням орендованого майна, підписуються після реалізації майна на підставі попередніх погоджень між орендодавцем і орендарем у порядку, установленому чинним законодавством з питань оренди комунального майна і рішеннями сільської ради.

 

2.19. Підготовка до проведення аукціону.

 

2.19.1. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні складається з:

 

  - надання  рішення сільської  ради про відчуження комунального майна;

 

  - підготовки інформації про майно й умови його продажу;

 

 - проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;

 

 - укладення  договору з організатором аукціону.

 

2.19.2. Інформація про комунальне майно, що підлягає продажу, повинна містити такі дані:

 

 - найменування об'єкта, його місцезнаходження, первісну (переоцінену) вартість і суму зносу;

 

 - дані про майно (технічні характеристики, рік випуску і т.п.);

 

 - початкову вартість продажу майна;

 

 - фіксовані умови продажу майна (зокрема відшкодування витрат, пов'язаних із продажем майна);

 

 - кінцевий термін прийняття заяви про участь в аукціоні;

 

 - час і місце ознайомлення з майном;

 

 - час і місце проведення аукціону;

 

 - адреса, номер телефону, час роботи служби організатора аукціону.

 

2.19.3 Інформація про комунальне майно, що підлягає продажу на аукціоні, публікується не пізніше, ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону в друкованих засобах масової інформації.

 

2.19.4. Термін призначення аукціону не повинен перевищувати 6-ти місяців від дня надання згоди на продаж майна.

 

2.19.5. Суб'єкт господарювання після надання згоди на продаж майна може розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна з запрошенням до участі в аукціоні.

 

2.19.6. Аукціон припиняється й об'єкт знімається з аукціону за вимогою сільської ради  якщо:

 

         - не виконані вимоги щодо змісту інформації, передбачені пунктом 2.19.2. розділу 2  Положення, і термінів її опублікування;

 

         - не надані у встановленому порядку дозвіл і /чи узгодження на відчуження об'єкта продажу;

 

не виконані вимоги щодо способу відчуження комунального майна, зміни початкової вартості.

 

2.20.Умови участі покупців в аукціоні.

 

2.20.1. Аукціон проводиться при наявності не менш двох учасників.

 

2.20.2 Учасниками можуть бути будь-які юридичні чи фізичні особи, у тому числі й орендар комунального майна, пропонованого до відчуження.

 

Участь в аукціоні не можуть приймати юридичні і фізичні особи, що не подали у встановлений термін документи, необхідні для реєстрації як учасників, або знаходяться в стадії припинення шляхом ліквідації (юридичні особи).

 

2.20.3. Дані про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації окремо по кожному об'єкту і не підлягають розголошенню до визначення переможця.

 

2.20.4. Кінцевий термін прийому заяв про участь в аукціоні - 3 дні до дати його проведення.

 

2.21. Проведення аукціону.

 

2.21.1. Продаж комунального майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону на підставі договору із суб'єктом господарювання. У договорі передбачаються:

 

 - термін проведення аукціону;

 

 - початкова вартість об'єкта продажу і порядок її зниження;

 

 - розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону;

 

 - спільні зобов'язання, умови розірвання договору і відповідальність сторін;

 

інші умови.

 

2.21.2. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки з вказівкою номера учасника, найменування об'єкта (об'єктів), продаж якого проводиться. На аукціоні можуть бути присутніми представники суб'єктів керування і державних органів приватизації (безоплатно),  інші особи.

 

2.21.3. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (далі - ліцитатор).

 

До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно, що підлягає реалізації, і умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об'єкта.

 

Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків.

 

2.21.4. У випадку, коли після оголошення початкової вартості продажу учасники не виказують бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор, якщо це передбачено договором, має право знизити вартість об'єкта, але не більш як на 10 відсотків. Якщо і після такого зниження об'єкт не продається, торги припиняються.

 

2.21.5.Під час аукціону ведеться протокол, у який заносяться початкова вартість продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, дані про учасників аукціону, результаті торгів (ціна продажу, зведення про фізичну чи юридичну особу, що одержала право на придбання об'єкта). Протокол підписується ліцитатором і покупцем (його представником).

 

У триденний термін після проведення аукціону направляється протокол суб'єкту господарювання, на балансі якого знаходиться комунальне майно, для затвердження чи надання обґрунтованої відмови у такому затвердженні у випадку порушення порядку проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону й організатору аукціону.

 

2.21.6. Аукціон вважається таким що не відбувся у випадку:

 

 - відсутності учасників чи наявності тільки одного учасника;

 

 - несплати переможцем аукціону належної суми в повному обсязі за умовами, визначеними у договорі купівлі-продажу комунального майна;

 

 - порушення умов проведення аукціону, установлених цим Положенням.

 

2.22. Розрахунки за придбане майно.

 

2.22.1. Керівник суб'єкта господарювання, на балансі якого знаходиться об'єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до придбання покупцем права власності на придбаний об'єкт.

 

2.22.2.Затверджений протокол є підставою для укладання у продовж 10-ти днів договору купівлі-продажу комунального майна між переможцем аукціону і суб'єктом господарювання. У договорі вказуються:

 

    1) відомості про суб'єкта господарювання і покупця-переможця аукціону;

 

   2) найменування об'єкта продажу і його технічних характеристик;

 

   3) ціна продажу об'єкта на аукціоні;

 

   4) спільні зобов'язання суб'єкта господарювання і покупця-переможця аукціону;

 

   5) термін передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати коштів у повному обсязі за придбане майно);

 

  6) банківські реквізити (номера поточних рахунків; найменування й адреси банківських установ);

 

 7) порядок розрахунків за придбане майно;

 

  8) інші умови, передбачені законодавством.

 

До договору купівлі-продажу комунального майна додається затверджений протокол аукціону.

 

2.22.3. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу як оплату за придбане комунальне майно.

 

Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30-ти календарних днів від дати підписання договору купівлі-продажу.

 

Термін оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш 50 % ціни продажу об'єкта.

 

2.22.4.Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу комунального майна покупцю тільки після сплати останнім коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом складання акта прийому-передачі.

 

2.22.5. У випадку повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому випадку початкова вартість продажу може бути зменшена не більш як на 30 % за узгодженням з галузевим органом керування, що курирує діяльність суб'єкта господарювання.

 

Повторний аукціон проводиться при наявності не менш одного учасника.

 

При наявності лише одного учасника об'єкт може бути проданий за початковою вартістю.

 

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Положення.

 

У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу комунального майна чи він відмовився від його підписання.

 

2.23. Суперечки, що виникають у процесі відчуження комунального майна відповідно до цього Положення, розв’язуються в порядку, установленому чинним законодавством.

 

2.24. У випадку, коли аукціон не відбувся складається відповідний акт, який передається сільській раді.

 

 

 

 

 

 

 

3. Обмін, прийом-передача комунального майна

 

3.1. Обмін, прийом-передача комунального майна суб'єктам  господарювання, що не несе за собою зміну комунальної форми власності територіальної громади , провадиться за ініціативою суб'єктів господарювання, що беруть участь у передачі майна на підставі рішення сільської ради.

 

Для розгляду питання про обмін, прийом - передачу комунального майна  надається:

 

звернення суб'єктів господарювання - учасників обміну чи прийому-передачі  майна з обґрунтуванням доцільності такої передачі;

 

технічні характеристики (копія технічного паспорта, викопіювання з інвентарної справи БТІ і т.п.) об'єкта передачі;

 

довідка про балансову вартість об'єкта передачі, підписана керівником і головним бухгалтером суб'єкта господарювання.

 

Дозвіл про обмін, прийом-передачу комунального майна суб'єктам господарювання надається у формі рішення сільської ради.

 

3.2. Передача об'єктів права  комунальної власності, у т.ч. майна , що знаходиться в складі майна, яке належить територіальній громаді , шляхом обміну цими об'єктами, здійснюється відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності".

 

Обмін майна комунальної  власності, що несе за собою зміну форми власності, повинний бути рівноцінним.

 

Рівноцінний обмін провадиться за ініціативою повноважних представників учасників обміну власників майна на підставі рішень сільської ради про дачу згоди на обмін майном і про передачу майна.

 

3.3. Не може бути об'єктом обміну (міни) комунальне майно суб'єкта господарювання сільської ради, у випадку якщо друга сторона договору міни не є державним чи комунальним суб'єктом господарювання.

 

 

 

 

4. Дарування комунального майна

 

4.1. Дарування (безоплатна передача), тому числі шляхом укладання договору пожертви  комунального майна допускається у виняткових випадках, коли використано можливості щодо реалізації майна за кошти,  на підставі відповідного рішення сільської ради за поданням з обґрунтуванням доцільності такої передачі постійною комісією з питань бюджету та фінансів,   з питань агропромислового розвитку, земельних ресурсів,екології, комунального майна, соціального розвитку села.

4.2. Передача комунального майна здійснюється комісією з питаннь передачі майна, створеною розпорядженням сільського голови, з оформленням договору дарування ( пожертви) й акта прийому-передачі комунального майна, що затверджуються відповідним рішенням сільської  ради.

 

4.3. Згідно статті  729 Цивільного кодексу України,  пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей для  досягнення    певної,  наперед
обумовленої мети.
    Пожертвувач    має    право    здійснювати   контроль   за
використанням пожертви відповідно до мети,  встановленої договором
про пожертву.
    Якщо   використання  пожертви  за  призначенням  виявилося
неможливим,  використання її за іншим призначенням можливе лише за
згодою пожертвувача.
     Пожертвувач або його правонаступники мають право  вимагати
розірвання  договору про пожертву,  якщо пожертва використовується
не за призначенням.

5. Заключні положення

 

5.1. Дозвіл щодо відчуження комунального майна діє не більш 12-ти місяців з дати його прийняття.

 

5.2. Учасниками в біржових торгах чи аукціоні відповідно до цього Порядку  не можуть бути юридичні особи, що перебувають у стані припинення шляхом ліквідації чи щодо який порушене справа про банкрутство, повідомили про себе недостовірну інформацію, не подали передбачених цим Порядком  документів чи не подали їх у встановлений термін.

 

 

 

Сільський голова                                                                   Т.Гудзенко